سفارش تبلیغ
صبا

نقشه های ارائه شده توسط آقای نصیری در امتحانات نوبت دوم بیشتر شامل دو نقشه یکی نقشه اصفهان که در آن نام دریاچه نمک ، نام ارتفاعات مرکز اصفهان ، نام شهرستان نایین ، نام رودخانه زاینده رود و نام شهرستان جنوب اصفهان خواسته شده است و یکی نقشه ایران که در آن  جاگه مغان ، توده هوای سرد قطبی ، نام رشته کوه البرز ، دشت کویر ، جنگلهای حرا و استان سیستان و بلوچستان خواسته شده است.


نوشته شده در  دوشنبه 88/2/21ساعت  7:50 عصر  توسط آقای رسول مطلب 
  نظرات دیگران()

به نام خدا                                 نمونه سوال آقای نصیری

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

-         چین خوردگی های زاگرس منظم و محور آنها موازی است .

-         در روستاهای پراکنده خانه ها از هم دور است .

-         در نواحی خشک و بیابانی بارندگی ها آرام و طولانی است .

-         بیشترین خشکسالی ها در عرض های بالای جغرافیایی اتفاق می افتد.

-         بالاترین میزان شهر نشینی در استان اصفهان مربوط به فلاورجان می باشد.

-         میانگین دمای هوای استان اصفهان از غرب به شرق افزایش میابد.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1)      نقشه های شهری که در آنها حتی خیابان های فرعی هم پیداست دارای چه مقیاسی است؟

- کوچک مقیاس          - بزرگ مقیاس            - متوسط مقیاس          - مقیاس بسیار کوچک

2) جغرافیا پدیده ها را چگونه بررسی می کند

- دید ترکیبی       - کل نگری         - نگرش سیستمی            - هر سه مورد

3) ایجاد شکل نهایی زاگرس و البرز در نتیجه حرکات کوهزایی کدام دوره بوده است ؟

- ترشیاری               - کواترنر            - ژور اسیک        - پالوزوئیک

4) کدامیک از این موارد از ویژگی های البرز شمالی نیست؟

- کمبود بارش               - اختلاف دمای کمتر               - کشاورزی کمتر         - رودهای بیشتر

5) ویژگی عمده بیابانها کدام است ؟

- کمبود بارش           - وزش باد       - بارش به صورت رگبار       - زمینهای ماسه ای

6) در کدام زیست بوم حیات گیاهی وجود ندارد؟

- توندرا              - تایگا            - خشک              - قطبی

7) روستاهای پلکانی بیشتر در کدام شهرستان استان اصفهان مشاهده می شوند؟

- کاشان         - گلپایگان           - نایین           - اردستان

8) بیشترین میزان خصارت مخاطرات طبیعی مربوط به کدامیک از حوادث میباشد ؟

- زلزله         - سیل                  - طوفان               - خشکسالی

جاهای خالی را پر کنید .

1)      ناحیه کوهستانی استان اصفهان از حدود---------- تا ارتفاعات دنا در سمیرم گسترش یافته است.

2)      از آب ذخیره شده پشت صد انرژی --------- نولید میشود.

3)      نهرهای منشعب شده از زاینده رود ----------- نام دارند.

4)      مهمترین منبع در آمد روستاییان ----------- است.

به سوالات زیر پاسخ دهید.

1)      زلزله بیشتر چه مناطقی رخ میدهد ؟ چرا؟

2)       رشد سریع جمعیت شهری در استان اصفهان ناشی از چه عواملی می باشد؟ (4مورد)

3)      هر کدام از اماکن توریستی زیر در کدام شهر واقع شده اند ؟

پارک جنگلی سی سنگان                            جنگلهای حرا

مسجد شیخ لطف الله                                  پاسارگاد

4)      میزان مصرف آب شیرین در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته کمتر است یا بیشتر؟ چرا؟

5)      برای جلو گیری از وقوع سیل چه اقداماتی می توان انجام داد؟ (4 مورد)

6)      با ذکر مثال توضیح دهید که توسعه جهانگردی چگونه می تواند به ایجاد اشتغال در کشورهای در حال توسعه کمک کند؟

7)      مهمترین عامل بیابان زایی چیست؟ برای مقابله با بیابان زایی چه اقداماتی می توان انجام داد؟

8)      اگر در مورد مقابله با آلودگی یک رودخانه از شما نظر خواهی کنند چه پیشنهادهایی می دهید؟ (4 مورد)

9)      به نظر شما کدام کشور ها در افزایش گازهای گلخانه ای تاثیر بیشتری دارند ؟ کشورهای صنعتی یا در حال توسعه ؟ چرا؟

10)  میزان رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را با هم مقایسه کنید؟

11)  مهاجرت بی رویه از روستاها به شهرها چه مشکلاتی را برای شهرها ایجاد کرده است ؟ (4 مورد)

12)  برای جلو گیری از مهاجرت روستاییان به شهر ها چه اقداماتی می توان انجام داد؟ (4 مورد)

13)  راس هرم سنی در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته چگونه است؟ آنها را با هم مقایسه کنید؟

 

 


نوشته شده در  دوشنبه 88/2/21ساعت  7:35 عصر  توسط آقای رسول مطلب 
  نظرات دیگران()

به نام خدا                                     نمونه سوال آقای نصیری       

صحیح یاغلط بودن عبارات زیررامشخص کنید:

1- درزاگرس توده های آتشفشانی به وفوریافت می شود.                                                 (             )

2- روستاهای متمرکزدرنواحی داخلی ایران دیده می شود.                   (             )

3- درنواحی خشک وبیابانی بارندگی ها شدیدوبصورت رگباراست.                                      (             )

4- بیشترخشکسالی ها درعرضهای بالای جغرافیایی اتفاق می افتد.                                      (             )

5- بیشترین تراکم جمعیت دراستان اصفهان مربوط به شهرستان فلاورجان می باشد.  (             )

6- درمناطق خشک شرق اصفهان سکونتگاههای روستایی ازهم جداوپراکنده اند.        (             )

 گزینه صحیح راانتخاب کنید:

1- کدامیک ازاین کلمات معادل آب کره می باشد؟

الف- هیدروسفر               ب- لیتوسفر                  ج- آتمسفر           د- آستنوسفر

2- جغرافیا پدیده ها راچگونه بررسی می کند؟

الف- بادید ترکیبی            ب- کل نگری               ج- بانگرش سیستمی        د- هرسه مورد

3- درکدام بخش زاگرس درّه های بازودشتهای وسیع وجوددارد؟

الف- شمال غربی           ب- جنوب شرقی          ج- شمال             د- جنوب

4- بزرگترین ووسیع ترین دشت داخلی ایران کدام است؟

الف- لوت           ب- کویر              ج- ماهیدشت               د- ابراهیم آباد

5-  ............ بیابان رابوجودمی آوردو............موجب گسترش وپیشروی آن می شود.

الف- انسان- طبیعت       ب- طبیعت- انسان          ج- طبیعت- طبیعت        د- انسان- انسان

6- درکدام زیست بوم میزان دستکاری ودخالت انسان ناچیزبوده است؟

الف- قطبی                ب- توندرا                  ج- تایگا                  د- استوایی

7- بیشترین وسعت جنگلهای استان اصفهان درکدام شهرستان مشاهده می شود؟

الف- سمیرم              ب- گلپایگان                ج- کاشان                د- فریدونشهر

8- بیشترین زلزله هادرکدام بخش استان اصفهان اتفاق می افتد؟

الف- نواحی شمال وشرق          ب- نواحی جنوب       ج- نواحی غربی        د- نواحی شرقی

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید؟

1-      اولین وسیله نقلیه ای که موجب تحول در صنعت جهانگردی شد.......................... بود.

2-      از گرمای داخل زمین میتوان انرژی ......................... بدست آورد.

3-      جغرافیا بیش از هر چیز بر ............................ تاکید می کند.

4-      ژئومورفولوژی یافته های علم ............................ را در اختیار جغرافیا قرار می دهد.

مصرف آب آشامیدنی درایران رابا کشورهای اروپایی مقایسه کنید؟ومشکلات مربوط به آن راتجزیه وتحلیل نمایید؟

چهار مورد از مشکلات زندگی در بیابانها را بنویسید؟

برای اندازه گیری شاخص توسعه انسانی از چه معیارهایی استفاده می شود؟

هر کدام از جاذبه های توریستی زیر در کدام شهر واقع شده است؟

ج- بارگاه شاه عبد العظیم                                          د- میدان نقش جهان

الف- نقش رستم                                                      ب- مسجد شیخ لطف الله

رشدجمعیت رادرکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه با هم مقایسه کنید؟

صادرات نامرئی چیست؟وچه تاثیری بررشداقتصادی کشورهای درحال توسعه دارد؟

وارونگی دما چگونه ایجاد می شود؟چرا باعث افزایش بیماریهای قلبی وتنفسی درشهرهای بزر گ می شود؟

علت وقوع زلزله چیست؟

هرم سنی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همانند شکلهای زیر می باشد آنها را با هم مقایسه کنید؟ ( چهار مورد)

آیا امروزه اثر گلخانه ای جو شدید شده است؟ چرا؟

برای مقابله با سیل چه اقداماتی می توا ن انجام داد؟(چهار مورد)

آیا در 70 سال اخیر در ایران انفجار جمعیت رخ داده است؟ چرا؟

برای جلوگیری از مهاجرت  روستاییان به شهرها چه اقداماتی میتوان انجام داد؟ (چهار مورد)

 


نوشته شده در  شنبه 88/2/12ساعت  5:48 عصر  توسط آقای رسول مطلب 
  نظرات دیگران()

به نام خدا                                       نمونه سوال

کدام یک از موارد صحیح یا غلط است ؟ ( با نوشتن کلمه صحیح و غلط مشخص کنید .)

- در استان اصفهان تمام پدیده های زمین شناسی قابل مشاهده است.

- گاز و انواع سنگهای معدنی از منابع تجدید شدنی استان می باشند .

- وارونگی دما در شبهای آرام تابستان اتفاق می افتد.

- بیشترین درصد مراتع استان اصفهان را مرتع متوسط پوشش می دهد.

 

جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پرکنید.

الف) رود الوند از ---------------.سرچشمه می گیرد و به ------------- می ریزد.

ب). شهر شیراز دارای نقش----------------- است .

ج) تفاوت بین نرخ موالید و مرگ ومیر را------------------ جمعیت می نامند .

د) در ایران در گذشته کلم? ------------------ به کسی گفته می شد که با هدف خاصی به مسافرت می رفت .

ه) کشورهای -----------------  و ------------------ از مراکز مهم جهان گردی زمستانی اروپا هستند.

 

 -کدام یک از موارد زیر از دلایل اهمیت مراتع نمی باشد ؟

الف) حفظ منابع آب و خاک                                       ب) تعادل زیستی

ج) ارزش صنعتی و دارویی                                         د) تشدید فرسایش خاک

 

- کدام یک از مناطق زیر برای زندگی مساعد نمی باشد؟

الف) جلگه می سی سی پی                                        ب)جنوب شرقی آسیا

ج) نواحی قطبی                                                          د) جلگه آمریکایی شمالی

 

- علفهای بلند توأم با درختان پراکنده از ویژگی های کدام زیست بوم است ؟

الف) ساوان                      ب) توندرا                              ج) تایگا                   د) خشک و نیمه خشک

 

کلمات زیر را ازنظر زمان وقوع به ترتیب بنویسید.

                           ( رود – جویبار- جابه جایی مواد آبرفتی – مخروط افکنه – بارش)

 

 

بیشتر بیابانهای جهان تقریبادر کدام عرضهای جغرافیایی واقع شده اند ؟

چرا در بهره برداری از آبهای شیرین جهان محدودیت هایی وجود دارد؟

درباره اهمیت خاک دومورد بنویسید.

چرا پدیده ای وارونگی دما در شهر های بزرگ و صنعتی مشکلات زیادی را به همراه می آورد ؟ توضیح دهید

سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی چه نقشی در آلودگی آب دریای خزر دارند ؟ توضیح دهید .

منظور از انفجار جمعیت چیست؟

منابع تجدید شدنی و منابع تجدید نشدنی را مشخص کنید.

 - هر گز به پایان نمی رسند .

-  استفاده از آنها ارزان تمام می شود .

- آلودگی کمتری ایجاد می کنند .

- فقط یک بار مورد استفاده قرار می گیرد.                            

در رابطه با مخاطرات طبیعی به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف ) چرا هنگام وقوع زلزله سطح آب چاه ها بالا و پایین می رود ؟ (75/0)

ب ) بهمن را تعریف کنید . (75/0)

ج) چرا خطر بروز سیل یک خطر دائمی برای انسانها است ؟ (75/0)

د) دانشمندان علت وقوع خشکسالی را در چه می دانند ؟ ( دو مورد 5/0 نمره )

راس هرم سنی در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه چگونه است؟ مقایسه کنید.

چرا امروزه توسعه جهانگردی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است ؟

آیا فقط عوامل طبیعی چون خشکسالی مسئول گرسنگی می باشد ؟ یک نمونه مثال بزنید .

 


نوشته شده در  شنبه 88/2/12ساعت  5:35 عصر  توسط آقای رسول مطلب 
  نظرات دیگران()

 به نام خدا                                سوالات آقای  نصیری                                                                                   

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.                                                                                                            

1- برخورد انسان با طبیعت در محیط های گوناگون یکنواخت نیست .                    ص          غ

2- زاگرس جنوب شرقی دارای دره های باز و دشتهای وسیع میباشد.                                         ص             غ

3- بارندگی در مناطق بیابانی اغلب آرام و کوتاه است .                                                           ص             غ

4- وارونگی دما معمولا در شبهای آرام و بدون ابر تابستان رخ میدهد.                                           ص             غ

5- چرای بیش از حد دام در مراتع یکی از دلایل وقوع سیل میباشد.                                             ص             غ

6- بیشترین تراکم جمعیت در استان اصفهان مربوت به شهرستان اردستان است.               ص         غ

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1- از مجموع چند روستا یک ----------- تشکیل میشود .

2- فرسایش به وسیله -------- مهمترین عامل خارجی تغییر شکل ناهمواریهاست .

3- به شکستگیهای میان پوسته های قاره ها ---------- میگویند.

4- اولین وسیله نقلیه ای که موجب تحول حمل و نقل شد ------------ بود.

5- بیشترین مراتع استان اصفهان از نوع ------------- میباشد .

6- بیشترین زلزله ها در نواحی ---------- استان اصفهان اتفاق می افتد .

 

چهار مورد از مهمترین ویژگی های رشته کوه زاگرس را بنویسید .

چرا در مناطق شرق استان اصفهان سکونتهای روستایی از هم جدا و پراکنده اند؟

هر یک از اشکال روستاهای زیر مربوط به کدام ناحیه است ؟

1- روستاهای متمرکز                                          2- روستاهای پراکنده

3- روستاهای طولی                                             4- روستاهای پلکانی

 

چرا جنگلهای آمازون را ذخایر حیاتی جهان می نامند؟ و چرا باید از آن محافظت شود ؟

 

با ذکر مثال توضیح دهید که بارانهای اسیدی چگونه تشکیل میشوند؟

 

علت وقوع زلزله چیست؟

 

مهاجرت را تعریف کنید ؟ چهار مورد از دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها را بنویسید .

 

منظور از انفجار جمعیت چیست؟

 

بنویسید که در کدام نقشه ها جزئیات بهتر نمایش داده میشود؟ و کدام نقشه ها وسعت بیشتری را نمایش می دهند ؟

 

چرا بیشترین تعداد شهرهای ایران در ارتفاع (2150-900) متری به وجود آمده است ؟ توضیح دهید.

 

به نظر شما کدام کشورهادرافزایش گازهای گلخانه ای تاثیر بیشتری دارند؟ کشورهای صنعتی یا در حال توسعه ؟ چرا؟

 

برای جلوگیری از به هدر رفتن آب در بخش کشاورزی چهار پیشنهاد ارائه دهید.

 

برای مقابله با سیل چه اقداماتی میتوان انجام داد؟

 

توضیح دهید که منظور از صادرات نامرئی در صنعت جهانگردی چیست ؟

 

 


نوشته شده در  دوشنبه 88/1/24ساعت  3:17 عصر  توسط آقای رسول مطلب 
  نظرات دیگران()

به نام خدا

امتحان جغرافیا نوبت اول   (سوالات آقای نصیری)

1- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید . 1

- فعالیت های آتشفشانی در دوره کواترنر شدت بیشتری داشتند .

- منشا بادهای سرد قطبی دریای سرخ است .

- ایالات بختیاری قشلاق خود را در زاگرس بین شمال وجنوب استان فارس می گذرانند .

- هر شهرستان از چندین بخش تشکیل شده که توسط فرماندار اداره می شود .

2- جواب صحیح را علامت بزنید . 1

- قاره .......... بیابان ندارد .

1) اروپا 2) آمریکا 3) اقیانوسیه

- کدامیک از بخش غیر زنده کره زمین محسوب نمی شود .

1) لیتوسفر 2) هیدروسفر 3) بیوسفر

- گرمترین و گود ترین دشت ایران .......... است .

1) کویر 2) لوت 3) جازموریان

- بیشتر رودهای مهم و پر آبی که از ارتفاعات زاگرس سرچشمه می گیرند به سمت .......... جاری می شوند .

1) دریای خلیج فارس 2) چاله گاو خونی 3) جلگه خوزستان

3- جاهای خالی را پر کنید . 2

- منشا توده هوای مرطوب .......... است .

- .......... جایی است که به علت وجود آبهای زیر زمینی زندگی رونق و روستاهایی به وجود آمده است .

- مبدا تقسیمات کشوری .......... است .

- سرزمینی که بارندگی آن کمتر از 50 میلیمتر در سال باشد .......... نام دارد .

4- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید . 2

- بیشترین بیابان ها در کدام عرض های جغرافیایی واقع شده اند ؟

- نخستین روستاها در کدام نواحی پدید آمدند ؟

- کوههای شرقی ایران را نام ببرید ؟

- علت ایجاد بیابان بزرگ آفریقا چیست ؟

5- منظور از این که جغرافیا دارای دید ترکیبی است چیست ؟2

6- دامنه های شمالی و جنوبی البرز را در چهار مورد مقایسه کنید . 1

7- با کشیدن شکل طرز تشکیل مخروط افکنه را توضیح دهید . 2

8- کوههای زاگرس چه نقشی در زندگی ساکنان این نواحی دارند ؟ (دو مورد) 2

9- چرا دشتها در نواحی مرکزی فلات ایران به صورت بیابان و کویردر آمده اند ؟1.5

10- چهار مورد از ویژگی های روستاهای پراکنده را بنویسید . 2

11- برای تامین آب سالم چه مراحلی باید طی شود ؟ (چهار مورد) 1

12- دو عامل که باعث ایجاد بحران آب در قرن اخیر شده را بنویسید . 1

13- با توجه به نقشه به سوالات زیر پاسخ دهید : 1.5

1) همسایه شمال شرقی ایران : ----------

2) نام دشت : ----------

3) نام رشته کوه : ----------

4) نام جلگه : ----------

5) رشته کوهی از زاگرس : ----------

6) نام دشت : ----------


نوشته شده در  چهارشنبه 87/11/30ساعت  9:19 عصر  توسط آقای رسول مطلب 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
نقشه
نمونه سوال جغرافیا (5)
نمونه سوال جغرافیا (1)
نمونه سوال جغرافیا (2)
نمونه سوال جغرافیا (3)
نمونه سوال جغرافیا (4)
[عناوین آرشیوشده]